EN ALGEMENE BEPALINGEN

 1. De beheerder van persoonlijke gegevens die zijn verkregen via de website door-filipek.pl (hierna de Website) is het bedrijf DOOR Filipek sp.k. met hoofdkwartier, ul. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia, tel. 881-496-045. e-mailadres: rodo@door-aluminium.pl NIP: 8681986123, hierna de "Beheerder" genoemd.
 2. Persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt in overeenstemming met de momenteel geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997, de Wet op de verstrekking van elektronische diensten van 18 juli 2002, evenals in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening van de Europees Parlement en de Raad (EU) 2016 / 679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening betreffende gegevensbescherming), dat wil zeggen de zogenaamde "AVG".
 3. De beheerder besteedt bijzondere aandacht aan de behartiging van de belangen van betrokkenen en zorgt er in het bijzonder voor dat de door hem verzamelde persoonsgegevens:
 4. verwerkt in overeenstemming met de wet, eerlijk en transparant voor de betrokkene;
 5. verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met deze doeleinden;
 6. adequaat, ter zake dienend en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 7. correct en zo nodig bijgewerkt;
 8. bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkene mogelijk maakt, niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt;
 9. verwerkt op een manier die een adequate beveiliging van persoonsgegevens waarborgt, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, door passende technische en organisatorische maatregelen.

II DOEL EN REIKWIJDTE VAN GEGEVENSVERZAMELING

 1. De Beheerder verwerkt persoonsgegevens in de vorm van voor- en achternaam en e-mailadres om vragen te beantwoorden die door de Gebruiker van de Website worden gesteld via het contactformulier, in het bijzonder vragen over het aanbod van de Beheerder.
 2. De Beheerder heeft het recht om persoonsgegevens toe te vertrouwen aan entiteiten waarmee de Beheerder de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit beleid implementeert, in het bijzonder werknemers, contractanten, evenals andere entiteiten waarmee de Beheerder samenwerkt, waaronder in het bijzonder de websitehosting leverancier en een marketingbureau. De beheerder zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens die aan deze entiteiten zijn toevertrouwd volgens de voorwaarden uiteengezet in dit beleid en in de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

III. BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING

 1. De beheerder verwerkt persoonsgegevens verkregen via de Website op basis van de toestemming van de betrokkene, vrij en vrijwillig uitgedrukt. Het verstrekken van gegevens is geheel vrijwillig, maar het is noodzakelijk om een ​​antwoord te krijgen op een complexe vraag.
 2. De beheerder heeft ook het recht om persoonsgegevens te verwerken, ongeacht de verleende toestemming, in een situatie waarin:
 3. verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 4. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 5. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd;
 7. verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder of van een derde partij, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene is een kind.
 8. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking op basis van toestemming is uitgevoerd. De toestemming kan schriftelijk worden ingetrokken op het adres van de Beheerder, of in elektronische vorm op het e-mailadres rodo@door-aluminium.pl
 9. Bij intrekking van de toestemming kan de Beheerder alsnog gerechtigd zijn persoonsgegevens te verwerken op grond van de bepalingen van het algemeen toepasselijk recht. In een dergelijke situatie zal de Beheerder persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden en voor zover toegestaan ​​door de wet, ondanks het ontbreken van toestemming van de betrokkene.

NS. DE RECHTEN VAN DE PERSOON DIE DE GEGEVENS BETREFFEN

A. GEGEVENSTOEGANG

 1. De betrokkene heeft het recht om van de Beheerder bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, hij heeft recht op toegang tot deze gegevens en op de volgende informatie:
 2. de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens;
 3. de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
 4. informatie over de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name over ontvangers in derde landen of internationale organisaties, evenals over de toegepaste waarborgen met betrekking tot de doorgifte van gegevens aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 5. indien mogelijk, de geplande bewaartermijn van persoonsgegevens, en indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze termijn;
 6. informatie over het recht om de beheerder te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te corrigeren, te verwijderen of te beperken, en om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 7. informatie over het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 8. als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld - alle beschikbare informatie over hun bron;
 9. informatie over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering
 10. De beheerder verstrekt de betrokkene desgevraagd een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor eventuele volgende kopieën die door de betrokkene worden aangevraagd, kan de Verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Indien de betrokkene langs elektronische weg om een ​​kopie verzoekt, zal de informatie indien mogelijk, tenzij anders aangegeven, langs elektronische weg worden verstrekt.

B. CORRECTIE

 1. De betrokkene heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

C. VERWIJDERING VAN GEGEVENS

 1. De betrokkene heeft het recht om de beheerder te verzoeken zijn persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, en de beheerder is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 2. persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 3. de betrokkene heeft de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 4. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende, legitieme gronden voor verwerking
 5. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor direct marketingdoeleinden;
 6. de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 7. persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichting voorzien in het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de Beheerder onderworpen is;
 8. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

D. BEPERKING GEGEVENSVERWERKING

 1. De betrokkene heeft het recht om de beheerder te verzoeken de gegevensverwerking te beperken in de volgende gevallen:
 2. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist - gedurende een periode die de Verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van deze gegevens te controleren;
 3. de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 4. de verwerkingsverantwoordelijke heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om vorderingen vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen;
 5. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking - totdat is vastgesteld of de legitieme gronden van de Beheerder zwaarder wegen dan de gronden van bezwaar van de betrokkene.
 6. Beperking van de verwerking van persoonsgegevens moet worden opgevat als de opslag van persoonsgegevens om de verdere verwerking ervan te beperken.
 7. Indien op grond van bovengenoemd verzoek de gegevensverwerking is beperkt, mogen dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat. Alvorens de beperking van de verwerking op te heffen, informeert de verantwoordelijke de betrokkene die om de beperking heeft verzocht.

E. GEGEVENSOVERDRACHT

 1. De betrokkene heeft het recht om in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de beheerder heeft verstrekt te ontvangen en heeft het recht deze persoonsgegevens zonder enige belemmering van de beheerder naar een andere beheerder te sturen. beheerder aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, als de verwerking plaatsvindt op basis van toestemming of op basis van een contract en als de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt.
 2. Bij het uitoefenen van het recht om de hierboven vermelde gegevens over te dragen, heeft de betrokkene het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens door de beheerder rechtstreeks naar een andere beheerder worden verzonden, indien technisch mogelijk.
 3. De betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die rechtsgevolgen heeft of aanzienlijke gevolgen heeft voor die persoon.

F. OBJECT

 1. De betrokkene heeft het recht om te allen tijde - om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van de bepaling van art. 6 seconden. 1 verlicht. e, f van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, inclusief profilering op basis van deze bepalingen.
 2. Nadat het bezwaar is gemaakt, mag de Beheerder deze persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij hij aantoont dat er geldige rechtsgeldige gronden voor verwerking bestaan ​​die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, dan wel de gronden voor vaststelling, onderzoek of het verdedigen van claims.
 3. Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor dergelijke marketing, inclusief profilering, voor zover de verwerking verband houdt met dergelijke direct marketing . Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, mogen de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

G. UITOEFENING VAN RECHTEN

 1. De hierboven uiteengezette rechten worden uitgeoefend op een schriftelijk verzoek ingediend bij de Beheerder of per e-mail op het e-mailadres: rodo@door-aluminium.pl Alle vragen over de rechten van de betrokkene kunnen worden gestuurd naar de hetzelfde e-mailadres. De beheerder stelt alles in het werk om de rechten op een duidelijke en toegankelijke manier uit te leggen en de betrokkene in staat te stellen deze uit te oefenen.

H. KLACHT

 1. De betrokkene heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, als hij of zij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.
 2. De bovengenoemde klacht dient te worden ingediend bij de toezichthoudende instantie, de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, op het volgende adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.

V. "COOKIES"

 1. De Beheerder verwerkt ook gegevens die kenmerkend zijn voor de manier waarop de Gebruiker de Website gebruikt (operationele gegevens), waaronder:
 2. Benamingen die het einde van het telecommunicatienetwerk of het door de gebruiker gebruikte IT-systeem identificeren (bijv. IP-adres, type en taal van de webbrowser, besturingssysteem);
 3. Informatie over het begin, het einde en de omvang van elk gebruik van de Website door de Gebruiker;
 4. Informatie over gegevens die zijn opgeslagen op de eindapparaten van gebruikers (cookies).
 5. "Cookies" die op de Website worden gebruikt, zijn afkomstig van zowel de Beheerder als van andere entiteiten - in het bijzonder de entiteit die analytische diensten levert voor het gebruik van de website (Analytics).
 6. Als de gebruiker de browserinstellingen niet wijzigt, gaat hij akkoord met het gebruik ervan.
 7. De installatie van "cookies" kan nodig zijn voor de correcte levering van bepaalde diensten op de Website, in het bijzonder die waarvoor autorisatie vereist is.
 8. De Website gebruikt drie soorten "cookies": sessie, permanent en analytisch:
 9. "Sessie"-cookies zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker tot het uitloggen (het verlaten van de Website).
 10. "Permanente" "cookies" worden op het eindapparaat van de serviceontvanger opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de parameters van "cookies" of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
 11. "Analytische" cookies zorgen voor een beter begrip van de interactie van de Klant met betrekking tot de inhoud van de Website, met name om de lay-out ervan beter te organiseren. "Analytische" "cookies" verzamelen informatie over de manier waarop de Dienst wordt gebruikt door de Dienstontvangers, het type pagina van waaruit de Dienstontvanger is doorverwezen, en het aantal bezoeken en het tijdstip van het bezoek van de Dienstontvanger aan de website.
 12. De operationele gegevens die door de Beheerder worden verzameld, zoals hierboven gespecificeerd, registreren geen specifieke persoonsgegevens van de Dienstontvanger, maar worden door de Beheerder gebruikt om statistieken over het gebruik van de Website te ontwikkelen.
 13. Cookies die op het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen, kunnen door andere entiteiten dan de beheerder worden gebruikt om de gebruiker te profileren, met name om gepersonaliseerde advertenties of andere inhoud op andere websites weer te geven.
 14. De gebruiker heeft het recht om te beslissen over de toegang van "cookies" tot zijn computer door ze in het venster van zijn browser te selecteren. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om met cookies om te gaan, is beschikbaar in de instellingen van de software (webbrowser). Als de gebruiker geen bestanden op zijn apparaat wil opslaan, moet hij deze optie in het browservenster uitschakelen.

VI. SLOTBEPALINGEN

 1. De beheerder neemt niet alleen op geautomatiseerde wijze besluiten, noch gebruikt hij persoonsgegevens voor profilering.
 2. De beheerder stelt geen Inspecteur Bescherming Persoonsgegevens aan.
 3. De rechten van de betrokkene, in detail beschreven in dit privacybeleid, vloeien voort uit de algemeen geldende wetgeving en de bepalingen van dit privacybeleid beperken deze rechten op geen enkele manier.
 4. De reikwijdte waarbinnen het mogelijk zal zijn om de rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan wettelijk worden beperkt, met name vanwege de rechten en vrijheden van andere mensen of vanwege het algemeen belang.
 5. Om een ​​hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen, zal de Beheerder regelmatig stappen ondernemen om dit privacybeleid te herzien en, in het geval van een wijziging in de omvang van de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingstechnologie van dergelijke persoonsgegevens, zoals evenals in het geval van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of richtlijnen in termen van hun toepassing.

 

INFORMATIECLAUSULE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS - VISUELE MONITORING

Op basis van artikel. 13 sec. 1 en 2 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EC (algemene verordening inzake gegevensbescherming) (Journal of Laws UE.L.2016.119.1) - hierna de AVG genoemd, deel ik u mee dat:

 1. De beheerder van de via de camera's van het monitoringsysteem binnen en buiten de gebouwen vastgelegde gegevens is DOOR Filipek sp.k. met hoofdkwartier, ul. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia, tel. 881-496-045. e-mailadres: rodo@door-aluminium.pl NIP: 8681986123. Contact met de Beheerder is mogelijk via de postoperator op het volgende adres: DOOR Filipek sp.k. met hoofdkwartier, ul. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia of via het e-mailadres: e-mail: rodo@door-aluminium.pl.
 2. Uw persoonlijke gegevens in de vorm van een afbeelding worden verwerkt om de openbare orde en veiligheid te waarborgen en om goederen en eigendommen te beschermen op grond van art. 6 seconden. 1 verlicht. f AVG, d.w.z. verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder.
 3. Uw persoonlijke gegevens in de vorm van een afbeelding worden alleen verstrekt aan personen die door de Beheerder zijn geautoriseerd. De ontvangers van uw persoonsgegevens in de vorm van een afbeelding zijn entiteiten die bevoegd zijn om deze te verkrijgen op basis van algemeen toepasselijk recht, entiteiten die publieke taken uitvoeren op basis van een afzonderlijke overeenkomst voor het toevertrouwen van persoonsgegevens, entiteiten die diensten verlenen aan de Beheerder in verband met monitoring, gewonden in geregistreerde situaties door het systeem.
 4. Uw persoonsgegevens in de vorm van een afbeelding worden door de Beheerder voor een periode van maximaal twee maanden bewaard. Na deze tijd wordt het opgenomen materiaal permanent overschreven met nieuwe gegevens. De verwerkingsperiode kan telkens worden verlengd met de verjaringstermijn voor claims, als de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de vorm van een afbeelding nodig is om claims vast te stellen of te vervolgen of zich tegen dergelijke claims door de beheerder te verdedigen.
 5. Uw persoonsgegevens in de vorm van een afbeelding worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte en aan internationale organisaties.
 6. Uw persoonsgegevens in de vorm van een afbeelding worden handmatig of automatisch verwerkt, worden niet automatisch verwerkt en worden niet geprofileerd.
 7. De beheerder wil u verzekeren dat alle personen van wie de persoonsgegevens door de beheerder worden verwerkt, passende rechten hebben onder de AVG, waaronder in het bijzonder: het recht op toegang tot gegevensregistratie, inclusief het recht om een ​​kopie van deze gegevens te verkrijgen, om deze te corrigeren het, verwijdering, beperking van hun verwerking, overdracht en andere rechten in dit verband in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het gebruik van bovengenoemde rechten mag echter geen inbreuk maken op de rechten van derden.
 8. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.
 9. De Beheerder stelt alles in het werk om alle middelen voor fysieke, technische en organisatorische bescherming van persoonsgegevens te waarborgen tegen onopzettelijke of opzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik of toegang, in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving.

 

Pin It op Pinterest

Aandelen
Deel dit