І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратором персональних даних, отриманих через веб-сайт door-filipek.pl (далі – Веб-сайт), є компанія DOOR Filipek sp.k. зі штаб-квартирою, вул. Адольфа Мітері 5, 32-700 Бохня, тел.881-496-045. адреса електронної пошти: rodo@door-aluminium.pl NIP: 8681986123, надалі іменується «Адміністратор».
 2. Персональні дані обробляються Адміністратором відповідно до чинного Закону про захист персональних даних від 29 серпня 1997 року, Закону про надання електронних послуг від 18 липня 2002 року, а також відповідно до положень Регламенту Європейський парламент і Рада (ЄС) 2016 / 679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (загальний регламент про захист даних), тобто т. зв «GDPR».
 3. Адміністратор особливо дбає про захист інтересів суб’єктів даних, і, зокрема, забезпечує, щоб зібрані ним персональні дані були:
 4. обробляється відповідно до законодавства, справедливо та прозоро для суб’єкта даних;
 5. збираються для конкретних, явних і законних цілей і не обробляються надалі у спосіб, що не відповідає цим цілям;
 6. адекватні, релевантні та обмежені тим, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються;
 7. виправити і за потреби оновити;
 8. зберігатися у формі, яка дозволяє ідентифікувати суб’єкта даних не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких дані обробляються;
 9. обробляються у спосіб, що забезпечує належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення чи пошкодження, за допомогою відповідних технічних та організаційних заходів.

II МЕТА ТА ОБ'ЄМ ЗБІРАННЯ ДАНИХ

 1. Адміністратор обробляє персональні дані у вигляді імені та прізвища та адреси електронної пошти, щоб відповісти на запитання, поставлені Користувачем Сайту за допомогою контактної форми, зокрема на питання щодо пропозиції Адміністратора.
 2. Адміністратор має право довіряти персональні дані суб’єктам, через які Адміністратор реалізує цілі обробки персональних даних, зазначені в цій політиці, зокрема працівникам, контрагентам, а також іншим суб’єктам, з якими співпрацює Адміністратор, зокрема, хостингу веб-сайтів. постачальник і маркетингове агентство. Адміністратор забезпечує захист персональних даних, довірених цим суб’єктам, на умовах, визначених цією політикою та положеннями чинного законодавства.

III. ОСНОВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ

 1. Адміністратор обробляє персональні дані, отримані через Веб-сайт, на підставі згоди суб’єкта даних, висловленої вільно та добровільно. Надання даних є цілком добровільним, але необхідно отримати відповідь на складний запит.
 2. Адміністратор також має право обробляти персональні дані, незалежно від наданої згоди, у ситуації, коли:
 3. обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних до укладання договору;
 4. обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, покладених на контролера;
 5. обробка необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб’єкта даних або іншої фізичної особи;
 6. обробка необхідна для виконання завдання, що виконується в суспільних інтересах або під час виконання державних повноважень, доручених контролеру;
 7. обробка необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує адміністратор або третя сторона, за винятком випадків, коли ці інтереси переважають інтереси або основні права і свободи суб’єкта даних, які потребують захисту персональних даних, зокрема, коли суб'єктом даних є дитина.
 8. Суб’єкт даних має право в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання. Згода може бути відкликана письмово на адресу Адміністратора, або в електронній формі на електронну адресу rodo@door-aluminium.pl
 9. У разі відкликання згоди Адміністратор все одно може мати право на обробку персональних даних на підставі положень загальнозастосовного законодавства. У такій ситуації Адміністратор оброблятиме персональні дані лише для цілей і в межах, дозволених законом, незважаючи на відсутність згоди суб’єкта даних.

IV. ПРАВА ОСОБИ, ЯКОГО СТОСЯТЬСЯ ДАНІ

A. ДОСТУП ДО ДАНИХ

 1. Суб’єкт даних має право отримати від Адміністратора підтвердження про те, чи обробляються його персональні дані, і якщо так, він має право на доступ до цих даних та наступної інформації:
 2. цілі обробки персональних даних;
 3. категорії персональних даних, що обробляються;
 4. інформація про одержувачів або категорії одержувачів, яким були або будуть розкриті персональні дані, зокрема про одержувачів у третіх країнах або міжнародних організаціях, а також про застосовані запобіжні заходи, пов’язані з передачею даних одержувачам в третіх країнах або міжнародних організації;
 5. за можливості — запланований термін зберігання персональних даних, а якщо це неможливо — критерії визначення цього терміну;
 6. інформація про право вимагати від адміністратора виправлення, видалення або обмеження обробки персональних даних, що стосуються суб’єкта даних, та заперечувати проти такої обробки;
 7. інформація про право на подання скарги до контролюючого органу;
 8. якщо персональні дані не були зібрані від суб’єкта даних – будь-яка доступна інформація щодо їх джерела;
 9. інформація щодо автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профілювання
 10. За запитом адміністратор надає суб’єкту даних копію персональних даних, що обробляються. За будь-які наступні копії, які запитує суб’єкт даних, Контролер може стягувати розумну плату на основі адміністративних витрат. Якщо суб’єкт даних запитує копію за допомогою електронних засобів і якщо не вказано інше, інформація буде надана електронними засобами, якщо це можливо.

B. КОРЕКЦІЯ

 1. Суб’єкт даних має право вимагати від Адміністратора негайного виправлення неправильних персональних даних, що стосуються його. З урахуванням цілей обробки суб’єкт даних має право вимагати доповнення неповних персональних даних, у тому числі шляхом надання додаткової заяви.

C. ВИДАЛЕННЯ ДАНИХ

 1. Суб'єкт даних має право вимагати від адміністратора негайного видалення його персональних даних, а Адміністратор зобов'язаний видалити персональні дані без зайвої затримки, якщо настає одна з наступних обставин:
 2. особисті дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або оброблені іншим чином;
 3. суб’єкт даних відкликав згоду, на якій ґрунтується обробка, і немає іншої правової підстави для обробки;
 4. суб'єкт даних заперечує проти обробки та немає переконливих, законних підстав для обробки
 5. суб’єкт даних заперечує проти обробки даних для цілей прямого маркетингу;
 6. особисті дані оброблялися незаконно;
 7. персональні дані мають бути видалені з метою виконання юридичних зобов’язань, передбачених законодавством Союзу або законодавством держави-члена, до якої підпорядковується Адміністратор;
 8. персональні дані були зібрані у зв’язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства.

D. ОБМЕЖЕННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ

 1. Суб'єкт даних має право вимагати від адміністратора обмеження обробки даних у таких випадках:
 2. достовірність персональних даних оскаржується суб’єктом даних - протягом періоду, який дозволяє Контролеру перевірити правильність цих даних;
 3. обробка є незаконною, і суб’єкт даних виступає проти видалення персональних даних і вимагає натомість обмеження їх використання;
 4. контролер більше не потребує персональних даних для цілей обробки, але вони потрібні суб’єкту даних для встановлення, висунення або захисту претензій;
 5. суб’єкт даних заперечив проти обробки – доки не буде визначено, чи переважають законні підстави з боку Адміністратора над підставами заперечення суб’єкта даних.
 6. Під обмеженням обробки персональних даних слід розуміти зберігання персональних даних з метою обмеження їх подальшої обробки.
 7. Якщо відповідно до вищезазначеного запиту обробка даних була обмежена, такі персональні дані можуть оброблятися, за винятком зберігання, лише за згодою суб’єкта даних або для встановлення, здійснення чи захисту правових вимог, або для захищати права іншої фізичної або юридичної особи, або з причин важливих суспільних інтересів Союзу чи держави-члена. Перш ніж зняти обмеження на обробку, контролер інформує суб’єкта даних, який подав запит на обмеження.

E. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

 1. Суб’єкт даних має право отримувати у структурованому, загальновживаному, машиночитаному форматі персональні дані щодо нього, які він надав адміністратору, і має право надсилати ці персональні дані іншому адміністратору без будь-яких перешкод з боку адміністратор, якому надано персональні дані, якщо обробка відбувається на підставі згоди або на підставі договору та якщо обробка здійснюється в автоматизованому порядку.
 2. При реалізації права на передачу зазначених вище даних суб’єкт даних має право вимагати, щоб персональні дані були надіслані Адміністратором безпосередньо іншому адміністратору, якщо це технічно можливо.
 3. Суб’єкт даних має право не піддаватися рішенню, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, і має юридичні наслідки або суттєво впливає на цю особу.

F. ОБ’ЄКТ

 1. Суб'єкт даних має право в будь-який час - з причин, пов'язаних з його конкретною ситуацією, - проти обробки його персональних даних на підставі положення ст. 6 сек. 1 літ. e, f Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року, включаючи профілювання на основі цих положень.
 2. Після висунення заперечень Адміністратор більше не має права обробляти ці персональні дані, якщо він не доведе наявність дійсних юридичних підстав для обробки, що переважають інтереси, права і свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, розслідування. або захист претензій.
 3. Якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки його персональних даних для цілей такого маркетингу, включаючи профілювання, якщо обробка пов’язана з таким прямим маркетингом. ... Якщо суб’єкт даних заперечує проти обробки для цілей прямого маркетингу, персональні дані більше не можуть оброблятися для таких цілей.

Г. ВИКОНАННЯ ПРАВ

 1. Викладені вище права реалізуються на запит, поданий Адміністратору в письмовій формі або електронною поштою на адресу: rodo@door-aluminium.pl. Будь-які запити щодо прав суб’єкта даних можна надіслати на адресу ту саму адресу електронної пошти. Адміністратор докладає всіх зусиль, щоб чітко та доступно пояснити права та дати можливість суб’єкту даних реалізувати їх.

H. СКАРГА

 1. Суб'єкт даних має право подати скаргу до контролюючого органу, зокрема в державі-члені, де він зазвичай проживає, місце роботи або місце ймовірного порушення, якщо він або вона вважає, що обробка персональних даних, що стосуються його, порушує цього Положення.
 2. Вищезгадану скаргу подати до контролюючого органу, Голови Управління із захисту персональних даних, за адресою: вул. Ставки 2, 00-193 Варшава.

V. "ПЕКИВКИ"

 1. Адміністратор також обробляє дані, що характеризують спосіб використання Користувачем Веб-сайту (оперативні дані), у тому числі:
 2. Позначення, що ідентифікують кінець телекомунікаційної мережі або ІТ-системи, яку використовує Користувач (наприклад, IP-адреса, тип і мова веб-браузера, операційна система);
 3. Інформація про початок, закінчення та обсяг кожного використання Користувачем Веб-сайту;
 4. Інформація про дані, збережені на кінцевих пристроях користувачів (файли cookie).
 5. «Файли cookie», які використовуються на Веб-сайті, надходять як від Адміністратора, так і від інших організацій, зокрема від суб’єкта, який надає аналітичні послуги для використання веб-сайту (Аналітика).
 6. Якщо користувач не змінює налаштування браузера, він погоджується на їх використання.
 7. Встановлення файлів cookie може знадобитися для належного надання певних послуг на Веб-сайті, зокрема тих, які потребують авторизації.
 8. Веб-сайт використовує три типи файлів cookie: сесії, постійні та аналітичні:
 9. «Сеансові» файли cookie – це тимчасові файли, які зберігаються на кінцевому пристрої Користувача до моменту виходу (виходу з Веб-сайту).
 10. «Постійні» «cookies» зберігаються на кінцевому пристрої Одержувача Послуги протягом часу, зазначеного в параметрах «cookie» або до їх видалення Користувачем.
 11. «Аналітичні» файли cookie дозволяють краще зрозуміти взаємодію Замовника із вмістом Веб-сайту, зокрема краще організувати його макет. «Аналітичні» «cookie» збирають інформацію про спосіб використання Сервісу Одержувачами Сервісу, тип сторінки, з якої Одержувач послуги був перенаправлений, а також кількість відвідувань і час відвідування Одержувача Сервісу веб-сайту.
 12. Операційні дані, зібрані Адміністратором, зазначені вище, не реєструють конкретні персональні дані Одержувача Послуги, а використовуються Адміністратором для розробки статистики використання Веб-сайту.
 13. Файли cookie, що зберігаються на пристрої користувача, можуть використовуватися іншими особами, ніж Адміністратор, для профілювання користувача, зокрема для відображення персоналізованої реклами або іншого вмісту на інших веб-сайтах.
 14. Користувач має право вирішувати питання доступу «cookies» до свого комп’ютера, вибравши їх у вікні свого браузера. Детальна інформація про можливості та методи роботи з файлами cookie доступна в налаштуваннях програмного забезпечення (веб-браузер). Якщо Користувач не хоче зберігати файли на своєму пристрої, він повинен вимкнути цю опцію у вікні браузера.

VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Адміністратор не приймає рішення лише в автоматизованому порядку, а також не використовує персональні дані для профілювання.
 2. Адміністратор не призначає Інспектора із захисту персональних даних.
 3. Права суб’єкта даних, детально описані в цій Політиці конфіденційності, випливають із загальнозастосовного законодавства, і положення цієї Політики конфіденційності жодним чином не обмежують ці права.
 4. Обсяг, у якому можна буде реалізувати права суб’єкта даних, може бути обмежений законом, зокрема через права і свободи інших людей або через суспільні інтереси.
 5. З метою забезпечення високого рівня захисту персональних даних Адміністратор регулярно переглядатиме цю політику конфіденційності та вносить до неї зміни, у разі зміни обсягу персональних даних, що обробляються, технології обробки таких персональних даних, як а також у разі внесення змін до чинного законодавства чи інструкцій щодо їх застосування.

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - ВИЗУАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ

На підставі ст. 13 сек. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ EC (Загальний регламент про захист даних) (Journal of Laws UE.L.2016.119.1) - далі іменований GDPR, я повідомляю вам, що:

 1. Адміністратором даних, записаних за допомогою камер системи моніторингу всередині та зовні будівель, є DOOR Filipek sp.k. зі штаб-квартирою, вул. Адольфа Мітері 5, 32-700 Бохня, тел.881-496-045. адреса електронної пошти: rodo@door-aluminium.pl NIP: 8681986123. Зв'язатися з Адміністратором можна через поштового оператора за адресою: DOOR Filipek sp.k. зі штаб-квартирою, вул. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia або через електронну адресу: e-mail: rodo@door-aluminium.pl.
 2. Ваші персональні дані у вигляді зображення будуть оброблятися з метою забезпечення громадського порядку та безпеки, а також для захисту товарів і майна відповідно до ст. 6 сек. 1 літ. f GDPR, тобто обробка необхідна для цілей законних інтересів, які переслідує Адміністратор.
 3. Ваші персональні дані у вигляді зображення будуть передані лише уповноваженим Адміністратором особам. Одержувачами ваших персональних даних у вигляді зображення будуть суб’єкти, уповноважені на їх отримання на підставі загально чинного законодавства, суб’єкти, які виконують державні завдання на підставі окремого договору про доручення персональних даних, суб’єкти, що надають послуги Адміністратору в зв'язку з моніторингом, постраждалих у зареєстрованих системою ситуаціях.
 4. Ваші персональні дані у вигляді зображення будуть зберігатися Адміністратором не більше двох місяців. Після закінчення цього часу записаний матеріал буде назавжди перезаписаний новими даними. Період обробки може подовжуватися щоразу на строк позовної давності для претензій, якщо обробка ваших персональних даних у вигляді зображення буде необхідною для встановлення або переслідування будь-яких претензій або захисту від таких претензій з боку Адміністратора.
 5. Ваші персональні дані у вигляді зображення не будуть передані за межі Європейської економічної зони та міжнародним організаціям.
 6. Ваші персональні дані у вигляді зображення оброблятимуться вручну або автоматично, не оброблятимуться автоматично та не будуть профільовані.
 7. Адміністратор хотів би запевнити вас, що всі особи, чиї персональні дані обробляються Адміністратором, мають відповідні права відповідно до GDPR, зокрема: право доступу до запису даних, у тому числі право на отримання копії цих даних, на виправлення його, видалення, обмеження їх обробки, передачі та інших прав у зв'язку з цим відповідно до чинних правил. Однак використання вищезазначених прав не може порушувати права третіх осіб.
 8. Ви маєте право подати скаргу до голови Управління захисту персональних даних, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення GDPR.
 9. Адміністратор докладає всіх зусиль, щоб забезпечити всі засоби фізичного, технічного та організаційного захисту персональних даних від випадкового або навмисного знищення, випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розкриття, використання або доступу відповідно до всіх чинних нормативних актів.

 

Pin It на Pinterest

акції
Поділитися цим
Каталог DOOR Filipek 2024 PopUp