A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom webovej stránky door-filipek.pl (ďalej len webová stránka) je spoločnosť DOOR Filipek sp.k. s centrálou, ul. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia, tel.: 881-496-045. e-mailová adresa: rodo@door-aluminium.pl NIP: 8681986123, ďalej len „Správca“.
 2. Osobné údaje Správca spracúva v súlade s aktuálne platným zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 29, zákonom o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 1997, ako aj v súlade s ustanoveniami Nariadenia č. Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 18 / 2002 z 2016. apríla 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 27/2016 / ES (všeobecné nariadenie o ochrana údajov), teda tzv "GDPR".
 3. Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečuje, aby ním zhromaždené osobné údaje boli:
 4. spracúvané v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu;
 5. zhromažďované na konkrétne, explicitné a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmito účelmi;
 6. primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 7. správne av prípade potreby aktualizované;
 8. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby, nie dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
 9. spracúvané spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.

II ÚČEL A ROZSAH ZBERU ÚDAJOV

 1. Správca spracúva osobné údaje v podobe mena a priezviska a e-mailovej adresy za účelom zodpovedania otázok položených Používateľom Webovej stránky prostredníctvom kontaktného formulára, najmä otázok týkajúcich sa ponuky Správcu.
 2. Správca má právo zveriť osobné údaje subjektom, prostredníctvom ktorých správca realizuje účely spracúvania osobných údajov uvedené v týchto zásadách, a to najmä zamestnancom, dodávateľom, ako aj iným subjektom, s ktorými správca spolupracuje, medzi ktoré patrí najmä hosting webových stránok. poskytovateľ a marketingová agentúra. Správca zabezpečuje ochranu osobných údajov zverených týmto subjektom za podmienok uvedených v týchto zásadách a v ustanoveniach platných právnych predpisov.

III. ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

 1. Správca spracúva osobné údaje získané prostredníctvom Webovej stránky na základe súhlasu dotknutej osoby, vyjadreného slobodne a dobrovoľne. Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné, ale je potrebné, aby ste dostali odpoveď na komplexný dopyt.
 2. Správca má tiež právo spracúvať osobné údaje bez ohľadu na udelený súhlas v situácii, keď:
 3. spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy;
 4. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 5. spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 6. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 7. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak dotknutou osobou je dieťa.
 8. Dotknutá osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať písomne ​​na adresu Správcu alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu rodo@door-aluminium.pl
 9. V prípade odvolania súhlasu môže byť Správca naďalej oprávnený spracúvať osobné údaje na základe ustanovení všeobecne platných právnych predpisov. V takejto situácii bude Správca spracúvať osobné údaje len na účely a v rozsahu povolenom zákonom, a to aj napriek chýbajúcemu súhlasu dotknutej osoby.

IV. PRÁVA OSOBY, KTOREJ SA ÚDAJE TÝKAJÚ

A. PRÍSTUP K ÚDAJOM

 1. Dotknutá osoba má právo získať od správcu potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto údajom a k týmto informáciám:
 2. účely spracúvania osobných údajov;
 3. kategórie spracúvaných osobných údajov;
 4. informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, ako aj o uplatňovaných zárukách súvisiacich s prenosom údajov príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, organizácie;
 5. ak je to možné, plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá na určenie tejto doby;
 6. informácie o práve požadovať od správcu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a namietať proti takémuto spracúvaniu;
 7. informácie o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
 8. ak osobné údaje neboli zhromaždené od dotknutej osoby - akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
 9. informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania
 10. Správca na požiadanie poskytne dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek následné kópie vyžiadané dotknutou osobou môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba požiada o kópiu elektronickými prostriedkami a pokiaľ nie je uvedené inak, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami.

B. OPRAVA

 1. Dotknutá osoba má právo požiadať Správcu o okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

C. VYMAZANIE ÚDAJOV

 1. Dotknutá osoba má právo požiadať správcu, aby jeho osobné údaje bezodkladne vymazal, pričom správca je povinný bez zbytočného odkladu osobné údaje vymazať, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:
 2. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 3. dotknutá osoba odvolala súhlas, na ktorom je spracovanie založené, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie;
 4. predmet dotknutej osoby je predmetom spracovania a neexistujú žiadne závažné, legitímne dôvody na spracovanie
 5. dotknutá osoba namieta spracúvanie údajov na účely priameho marketingu;
 6. osobné údaje boli spracované nezákonne;
 7. osobné údaje musia byť odstránené, aby sa splnila zákonná povinnosť ustanovená v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému Správca podlieha;
 8. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

D. OBMEDZENIE SPRACOVANIA ÚDAJOV

 1. Dotknutá osoba má právo požiadať správcu o obmedzenie spracúvania údajov v týchto prípadoch:
 2. dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov - na dobu umožňujúcu Prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť týchto údajov;
 3. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 4. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov;
 5. dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - do doby, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane správcu prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby.
 6. Obmedzením spracúvania osobných údajov treba rozumieť uchovávanie osobných údajov za účelom obmedzenia ich ďalšieho spracúvania.
 7. Ak je na základe vyššie uvedenej žiadosti spracúvanie údajov obmedzené, možno tieto osobné údaje s výnimkou ich uchovávania spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, resp. chrániť práva inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Pred zrušením obmedzenia spracúvania prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá o obmedzenie požiadala.

E. PRENOS ÚDAJOV

 1. Dotknutá osoba má právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla správcovi, a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu správcovi bez prekážok zo strany správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovaným spôsobom.
 2. Dotknutá osoba má pri uplatnení vyššie uvedeného práva na prenosnosť údajov právo požadovať, aby boli osobné údaje zaslané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky možné.
 3. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a má právne účinky alebo ju významne ovplyvňuje.

F. OBJEKT

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu jej osobných údajov na základe ustanovenia čl. 6 sek. 1 lit. e, f nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 vrátane profilovania na základe týchto ustanovení.
 2. Správca po vznesení námietky nesmie ďalej tieto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných právoplatných dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na zistenie, prešetrenie alebo obhajovanie nárokov.
 3. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí spracúvanie s takýmto priamym marketingom. .. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na tieto účely nesmú spracúvať.

G. VYKONÁVANIE PRÁV

 1. Vyššie uvedené práva sa uplatňujú na základe žiadosti podanej správcovi písomne ​​alebo e-mailom na e-mailovú adresu: rodo@door-aluminium.pl Akékoľvek otázky týkajúce sa práv dotknutej osoby je možné zaslať na adresu: rovnakú e-mailovú adresu. Správca vynakladá maximálne úsilie, aby práva zrozumiteľným a prístupným spôsobom vysvetlil a umožnil dotknutej osobe ich výkon.

H. SŤAŽNOSŤ

 1. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, porušuje tohto nariadenia.
 2. Vyššie uvedený podnet je potrebné podať dozornému orgánu, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

V. „COOKIES“

 1. Správca ďalej spracúva údaje charakterizujúce spôsob, akým Používateľ používa Webovú stránku (prevádzkové údaje), vrátane:
 2. Označenia identifikujúce koniec telekomunikačnej siete alebo IT systému používaného Používateľom (napr. IP adresa, typ a jazyk webového prehliadača, operačný systém);
 3. Informácie o začiatku, konci a rozsahu každého používania Webovej stránky Používateľom;
 4. Informácie o údajoch uložených na koncových zariadeniach používateľov (cookies).
 5. „Cookies“ používané na Webovej stránke pochádzajú od Správcu, ako aj od iných subjektov – najmä subjektu poskytujúceho analytické služby pre používanie webovej stránky (Analytics).
 6. Ak používateľ nezmení nastavenia prehliadača, súhlasí s ich používaním.
 7. Inštalácia „cookies“ môže byť nevyhnutná pre správne poskytovanie určitých služieb na Webovej stránke, najmä tých, ktoré vyžadujú autorizáciu.
 8. Webová stránka používa tri typy „cookies“: relácie, trvalé a analytické:
 9. Cookies „relácie“ sú dočasné súbory, ktoré sú uložené na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia (opustenia Webovej stránky).
 10. "Trvalé" "cookies" sú uložené v koncovom zariadení Príjemcu služby po dobu uvedenú v parametroch "cookies" alebo do ich vymazania Používateľom.
 11. „Analytické“ cookies umožňujú lepšie pochopiť interakciu Zákazníka s obsahom Webovej stránky, najmä lepšie organizovať jej rozloženie. „Analytické“ súbory „cookie“ zhromažďujú informácie o spôsobe, akým Príjemcovia služby využívajú službu, o type stránky, z ktorej bol príjemca služby presmerovaný, a o počte návštev a čase návštevy príjemcu služby na webovej lokalite.
 12. Prevádzkové údaje zhromaždené Správcom, špecifikované vyššie, neevidujú konkrétne osobné údaje Príjemcu služby, ale Správca ich používa na vytváranie štatistík o používaní Webovej stránky.
 13. Cookies uložené v zariadení užívateľa môžu byť použité inými subjektmi ako Správcom na profilovanie užívateľa, najmä na zobrazovanie personalizovaných reklám alebo iného obsahu na iných webových stránkach.
 14. Používateľ má právo rozhodnúť o prístupe súborov „cookies“ do svojho počítača ich výberom v okne svojho prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača). Ak Používateľ nechce ukladať súbory na svojom zariadení, mal by túto možnosť vypnúť v okne prehliadača.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Správca sa nerozhoduje iba automatizovaným spôsobom, ani nevyužíva osobné údaje na profilovanie.
 2. Správca nevymenúva inšpektora ochrany osobných údajov.
 3. Práva dotknutej osoby, podrobne popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov a ustanovenia týchto Zásad ochrany osobných údajov tieto práva nijako neobmedzujú.
 4. Rozsah, v ktorom bude možné vykonávať práva dotknutej osoby, môže byť obmedzený zákonom, najmä z dôvodu práv a slobôd iných osôb alebo z dôvodu verejného záujmu.
 5. V záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany osobných údajov bude Správca pravidelne prijímať opatrenia na kontrolu týchto zásad ochrany osobných údajov a ich úpravu, v prípade zmeny rozsahu spracúvaných osobných údajov, technológie spracúvania týchto osobných údajov, napr. ako aj v prípade zmien platných právnych predpisov alebo usmernení.v zmysle ich aplikácie.

 

INFORMAČNÁ DOLOŽKA NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV - VIZUÁLNY MONITORING

Na základe článku. 13 sek. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) ( Journal of Laws UE.L.2016.119.1) - ďalej len GDPR, oznamujem, že:

 1. Správcom údajov zaznamenaných prostredníctvom kamier monitorovacieho systému vo vnútri aj mimo budov je DOOR Filipek sp.k. s centrálou, ul. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia, tel.: 881-496-045. e-mailová adresa: rodo@door-aluminium.pl NIP: 8681986123. Kontakt na Správcu je možný prostredníctvom poštového operátora na adresu: DOOR Filipek sp.k. s centrálou, ul. Adolfa Mitery 5, 32-700 Bochnia alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: e-mail: rodo@door-aluminium.pl.
 2. Vaše osobné údaje vo forme obrázka budú spracované za účelom zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj ochrany tovaru a majetku v zmysle čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR, t.j. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca.
 3. Vaše osobné údaje vo forme obrázku budú odovzdané iba osobám povereným Správcom. Príjemcami Vašich osobných údajov vo forme vyobrazenia budú subjekty oprávnené získavať ich na základe všeobecne platných právnych predpisov, subjekty vykonávajúce verejné úlohy na základe samostatnej zmluvy o zverení osobných údajov, subjekty poskytujúce služby Správcovi v spojenie s monitorovaním, zranených osôb v registrovaných situáciách systémom.
 4. Vaše osobné údaje vo forme obrázka bude Správca uchovávať po dobu nie dlhšiu ako dva mesiace. Po tomto čase sa nahratý materiál natrvalo prepíše novými údajmi. Doba spracovania sa môže predĺžiť zakaždým o premlčaciu lehotu pre nároky, ak spracovanie vašich osobných údajov vo forme obrázka bude nevyhnutné na preukázanie alebo uplatnenie akýchkoľvek nárokov alebo obranu proti takýmto nárokom zo strany Správcu.
 5. Vaše osobné údaje vo forme obrázka nebudú prenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a medzinárodným organizáciám.
 6. Vaše osobné údaje vo forme obrázka budú spracovávané manuálne alebo automatizovane, nebudú spracovávané automatizovane a nebudú profilované.
 7. Správca si Vás dovoľuje ubezpečiť, že všetky osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané správcom, majú v zmysle GDPR primerané práva, medzi ktoré patrí najmä: právo na prístup k záznamom údajov, vrátane práva získať kópiu týchto údajov, na opravu to, vymazanie, obmedzenie ich spracovania, prenos a ďalšie práva v tejto súvislosti v súlade s platnými predpismi. Použitie vyššie uvedených práv však nesmie porušiť práva tretích osôb.
 8. Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.
 9. Správca vynakladá maximálne úsilie, aby zabezpečil všetky prostriedky fyzickej, technickej a organizačnej ochrany osobných údajov pred náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, použitím alebo sprístupnením v súlade so všetkými platnými predpismi.

 

Pin It na Pinterest

Akcie
Zdieľať
DOOR Filipek PopUp